Privatlivspolitik for Katteklubben
Gældende fra 24/5/2018

Foreningens dataansvar ifølge den nye EU Persondataforordning (GDPR)
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Katteklubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Kasserer Kirsten Ulsø
Telefon: 74 83 33 80
Mail: kasserer@katteklubben.com
Foreningens hjemmeside: www.katteklubben.com

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: 
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Normalt får vi alle disse oplysninger fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen) 
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt (medlemskab af klubben) med dig 
 • Behandling efter lovkrav 
 • Behandling med samtykke 

Formålene med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven 
 • Administration af din relation til os 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling og til beregning af plenarer til Felis Danicas Plenarforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Videregivelse af din postadresse til distributør i forbindelse med udsendelse af KatteMagasinet (hvis du modtager dette pr. post).

Samtykke 
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du er medlem af foreningen. Ved dit medlemskabs ophør bliver dine personoplysninger slettet.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.