Love og Regler Formål: Klubbens formål er gennem medlemsmøder, udstillinger samt medlemsblad at fremme interessen for og forbedre opdrættet af katte.

Klubbens navn er “KATTEKLUBBEN”og er hjemmehørende på kassererens adresse.

§1.Som medlemmer kan optages personer, der ikke i forvejen er optaget i en af Felis Danica anerkendt hovedklub.

§2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år medio februar en lørdag eller søndag. Stemme-berettigede og valgbare er medlemmer over 18 år, efter 6 måneders medlemskab. Medlemmer kan stemme personligt, pr. brev, eller via klubbens hjemmeside. Indkaldelsen til generalforsamlingen er samtidig eneste officielle brevstemmepapir, og er derfor udformet herefter.

Indkaldelse sker ved email eller for medlemmer der ønsker det, som almindelig brev. Indkaldelse samt stemmeformular skal være tilgængelig på hjemmesiden.

§3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske ved 3 ugers varsel og indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år og plan for arbejdet i det kommende år. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab. 5. Budgetforslag for det kommende års driftsbudget. 6. Indkomne forslag til Felis Danicas plenarforsamling, herunder optagelse af nye hovedklubber. 7. Andre indkomne forslag. 8. Fastsættelse af kontingenter 9. 9. Valg af : a. Formand (ulige år) b: Kasserer (lige år) c: 7 bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige og 4 i lige år) d. 2 suppleanter e: 2 Revisorer f: Revisorsuppleant g: Plenar(er) til Felis Danicas plenarforsamling h: FU-medlemmer (dog kan bestyrelsen, i tilfælde af et FU-medlems forfald, udpege et nyt FU-medlem frem til førstkommende ordinære el. ekstraordinære GF)

For punkterne d-g gælder, at man vælges for 1 år ad gangen. For punkt h gælder, at vælges man for 2 år ad gangen.

10. Eventuelt

§4. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen som anført under §3, punkt 9 og skal bestå af: formand, næstformand, sekretær, kasserer, stambogssekretær samt udstillings-sekretær (ind- og udland), 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Umiddelbart efter generalforsamlingen indkalder formanden bestyrelsen, der derefter konstituerer sig og fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen skal fremgå af generalforsamlingsreferatet.

§5. Forslag til generalforsamlingen samt opstilling af kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde 31.12.

§6. Regnskabsåret fastlægges til 01.01.-31.12. Regnskabet skal i revideret form fremlægges på generalforsamlingen sammen med det kommende års driftsbudget.

§7. Foreningens ledelse.

§7.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og disponerer over foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen skal dog indhente general-forsamlingens accept af usædvanlige dispositioner.

§7.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§7.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

§7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 6 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§7.5 Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlingen underskrives af formand og dirigent. Denne forhandlingsprotokol fremlægges på generalforsamlingen.

§7.6 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

§7.7 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller delvis.

§8. Personer uden for bestyrelsen kan deltage i foreningens arbejde, med et bestyrelsesmedlems beføjelser, under ansvar overfor bestyrelsen efter bestyrelsens beslutning herom.

§9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer herom, og skal indkaldes senest 14 dage efter begæring herom med et indkaldelsesvarsel på 2 uger. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 6, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af 2 nye medlemmer som eneste punkt på dagsordenen.

§10. Medlemskab ophører når: medlemskontingentet ikke er betalt senest 31. Januar ved overtrædelse af Felis Danicas love eller ved generalforsamlingens beslutning herom.

§11. Det er ikke tilladt at sælge katte til dyrehandlere eller til dyreforsøg.

§12. Foreningen kan kun ophæves på en ekstraordinær generalforsamling, med dette som eneste punkt på dagsordenen og med ¾ af de afgivne stemmer. Evt. midler som foreningen måtte råde over skal anvendes til formål, som besluttes af den ekstraordinære generalforsamling.

§13. Lovene kan ændres på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. Meddelelse om vedtagne lovændringer skal offentliggøres snarest på klubbens hjemmeside.

Vedtaget maj 1988 I.N
Rettet maj 1989 I.N
Rettet februar 1990 I.N
Rettet februar 1991 I.N
Rettet februar 1992 - tidligere §7 og §8 faldt ud I.N
Rettet februar 1993 I.N
Rettet februar 1994 I.N
Rettet februar 1996 I.N
Rettet februar 1998 - §3 stk 9d udgår I.N
Rettet januar 2002 – klubbens navn ændret H.T.
Rettet februar 2004 - §3 stk 9d indsat H.T.
Rettet februar 2005 - §8a udgår H.T.
Rettet februar 2006 - § 5 tidfrist ændret H.T.
Rettet februar 2007 - § 3 antal b-medl ændret, § 6 ændret tidspunkt for fremlæggelse af regnskab, §8.4 ændret antal b-medl, § 10 ændret antal b-medl, § 14 blad nr 3 faldt ud, § 3 stk. 9h indsat H.T.
Rettet februar 2008 - §2, 3.9 og 4 rettet. Tidl §7 udgår. H.T.
Rettet februar 2009 - §9 stk 3. H.T.
Rettet februar 2011 - §3 stk 8 familiekontingent pensionister EB